REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu oraz polityki bezpieczeństwa sanitarnego.
2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.
4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
5. Ośrodek NIE ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie ośrodka i plaży.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.
 
          II. Zasady zakwaterowania

1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji oraz polityki bezpieczeństwa sanitarnego.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
-  dokonania rejestracji na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
-  wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika,
-  pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 300 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem że goście przestrzegali regulaminu pobytu.
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty kaucji zwrotnej bez podania przyczyny.
4. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
5. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
6. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
7. W domkach zabrania się w szczególności:
-  palenia tytoniu,
-  używania sprzętu grającego na zewnątrz domku, dotyczy również tarasu.
-  wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. meble, koce, pościel), za wyjątkiem KOCA PLAŻOWEGO i LEŻAKA.
-  pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 
          III. Przepisy porządkowe
1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
4. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
5. Przed wymeldowaniem powinno się posprzątać zajmowany domek (pozmywać naczynia, zdjąć pościel, pozamiatać) a śmieci wynieść do śmietnika znajdującego się przy parkingu.
6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
-   będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
-   które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
-   które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych( wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego, zakończenia szkoły), itp.
- u których stwierdzono wyraźne oznaki choroby tj. wysoka temperatura, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu (osoba z opisanymi wyżej objawami zostanie poproszona o jak najszybsze zgłoszenie się do najbliższego oddziału zakaźnego, własnym transportem, celem konsultacji z lekarzem lub skontaktowanie się z odpowiednimi służbami - infolinia NFZ 800 190 590)
 
          IV. Zasady parkowania pojazdów
1. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
2 . Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 
          V. Zasady pobytu zwierząt
1. W wakacje i tzw. długie weekendy (Majówka, Boże Ciało) nie przyjmujemy zwierząt.
 
          VI. Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i polityki bezpieczeństwa sanitarnego, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

­Rezerwacja? Pytania? Tel.: +48 600 983 255
 
­